SPSPI ©

SYSTÉM PREZENTÁCIE S PRIAMOU INTERAKTIVITOU UČITEĽA A RIADENOU PRIAMOU INTERAKTIVITOU ŽIAKOV

je novinka v interaktívnom vyučovaní s veľkými výhodami využiteľná v kolaboratívnom (triednom, skupinovom) vyučovaní na vyučovanie jazykov (vlastného / iného), literatúry, matematiky, fyziky a iných (aj odborných) predmetov . S nie veľkými nákladmi (oproti učebni plne vybavenej počítačmi) sa dá dosiahnuť rozširovanie kompetencií vo využívaní prostriedkov informačno-komunikačných technológií (IKT) spolu s inými kompetenciami, žiadaná priama interaktivita žiakov v ľubovoľných výučbových aktivitách využívajúcich výpočtový systém a aj iné efekty.

SPSPI

 1. Umožňuje využitie interaktívneho prístupu učiteľa.

 2. Umožňuje využiť riadený plnohodnotný priamy interaktívny prístup žiakov zo svojho miesta. Žiak nemusí ísť za možnosťou interaktivity k počítaču, možnosť interaktivity prichádza pred žiaka.

 3. Umožňuje moderne využiť efektívne metódy interaktívnej spolupráce vo vyučovaní (napr.: individuálne súťaženie, skupinové súťaženie, tímová spolupráca).

 4. Zvyšuje efektívne využitie času. Žiaci môžu plnohodnotne reagovať priamo zo svojho miesta.

 5. Umožňuje vysokú mieru interaktivity žiakov so zníženou pohyblivosťou prípadne s inými podobnými problémami.

 6. Použitím viac zobrazovačov v paralelnom režime zobrazovania umožní interaktívne spolupracovať aj slabo vidiacim žiakom.

 7. Umožňuje interaktívne (aj žiakom) využiť akékoľvek programové výukové prostriedky, ktoré používajú k svojej činnosti ovládanie elektronickou myšou a klávesnicou.

 8. Umožňuje s použitím rozšíreného programového vybavenia využitie hlasovacích schopností na zisťovanie účasti, prihlasovania, pozornosti, pochopenia, hodnotenia (experimentálne preskúšané, pripravuje sa vylepšené riešenie).

 9. Umožňuje získavanie hodnotení zadávaním úloh a prevzatím individuálnych odpovedí (napr. v didaktických testoch – zatiaľ experimentálne preskúšané, pripravuje sa rozšírené riešenie).

 10. Riešenie je podstatne menej nákladné, než funkčne podobný systém realizovaný počítačovou sieťou (napr. doména/ tenký klient, terminálový server).

 11. Spotreba elektrickej energie je podstatne menšia, než riešenie interaktívneho vyučovania v počítačmi vybavenej učebni.

 12. SPSPI je výhodný pre starších pedagógov, ktorí už nemajú mladícku šikovnosť (manuálnu zručnosť a postreh) v používaní prostriedkov informačno - komunikačných technológii. Zapnutím aktivity šikovnejších žiakov (ktorí majú podstatne viac „načetované“ a „naklikané“) a ich usmerňovaním možno dosiahnuť viac.

 13. SPSPI je výhodný aj pre pedagógov , ktorí majú problém s pohyblivosťou (telesne postihnutí, starší – kedže sa predlžuje odchod do dôchodku). Môžu ľahko viesť moderné vyučovanie s využitím žiackej priamej interaktivity.

 14. Vyučujúci môže byť stále (aj pri vlastnej aktivite) v pozícii tvárou v tvár, čo mu umožňuje ľahko komunikovať so žiakmi.

 15. Vyučujúci môže hocikedy zasiahnuť aj pri priamej aktivite žiaka v SPSPI a svojimi zariadeniami mu vypomôcť.

 16. SPSPI umožňuje (ak je počítač systému pripojený na internet) využiť nové internetové komunikácie napr. nový spôsob zadávania úloh(údaje do oblakov) a nový spôsob ich odovzdávania(údaje z oblakov) – prezentácie na vyučovaní priamo žiakom zo svojho miesta.

 17. Hrubý odhad ceny komplexného vybavenia učebne (zahrnutý aj vhodnejší nábytok) systémom SPSPI je zrovnateľný s cenou interaktívnej tabule s hlasovacím zariadením.

 18. Princíp využitý v systéme možno využiť aj v kolaboratívnej aktivite vzdialených klientov rozsiahlej siete.

 19. Na využitie akéhokoľvek programového vybavenia postačuje iba jedna licencia na iba jeden počítač.

 20. Pre školy je uprednostňované využitie programov a dát z otvorených zdrojov, teda bezplatné licencie.


Systém je riadený základným programovým vybavením, ktoré zabezpečuje základnú funkčnosť systému:

 1. Aktivácia individuálneho žiackeho pracoviska.

 2. Odovzdanie aktivity inému žiackemu pracovisku.

 3. Odobratie aktivity žiackeho pracoviska.

 4. Vzájomné odovzdanie aktivity inému žiackemu pracovisku (prepínanie interaktivity).

  V riešení je rozšírené programové vybavenie, ktoré má tvoriť celý systém umožňujúci okrem iného použiť rôzne vyučovacie metódy a testovania.

Základné zariadenia systému: Jeden spoločný kompletný výpočtový systém pre vyučujúceho aj pre žiakov s výstupnými zariadeniami podľa požiadaviek (tlačiareň, zvuková sústava, atď), digitálna projekcia (vhodné - s kvalitou zobrazovania HDTV-1920x1080, nie sú potrebné osobitné prezentačné „interaktívne“ funkcie)(pre krátke učebne by bol vhodný TVP/LCD panel s veľkou uhlopriečkou – drahšie, ale podstatne kvalitnejšie), riadený prepínač systému, klávesnice a elektronické myši na žiacke pracoviská, prepojenia zariadení. Môžu byť doplnené aj iné vhodné zariadenia ( WEB kamera, mikrofón,  ...). Výborná pomôcka pre vyučujúceho je bezdrôtová elektronická myš so zväčšeným dosahom. Umožňuje vzdialene interaktívne spolupracovať pri súčasnej kontrole na žiackych pracoviskách, pracovať z pozície aktívneho žiackeho pracoviska, alebo možno dať vedúcemu žiakovi na riadenie kolaboratívnych aktivít skupiny.

Niektoré technické informácie k realizácii: >>

Úvodná stránka SPSPI >>i1005, i1204

SPSPI, interaktivita, interaktívna tabuľa, interaktivna prezentácia, interaktive board, moderná škola, základná škola, stredná škola, školní gymnázium school interaktivity prezentace moderné vyučovanie, kolaboratívne interaktívne vyučovanie kolaboratívna interaktívna výuka výučba učenie učení, modern collaborative teaching, pedagogika, didaktika didaktická technika IKT ICT