Informácie a podpora k interaktívnemu vyučovaniu.

Tu sú uvádzané spracovania a niektoré dokumenty, ktoré sú priamo využiteľné alebo inšpiratívne, pre interaktívne vyučovanie (učiteľom aj žiakmi) s využitím SPSPI a aj samostatne. Podmienky využitia sú uvedené pri/v dokumentoch - dokumenty môžete využiť na vzdelávanie seba a iných, na inšpiráciu, na vlastné tvorivé spracovanie. Vlastné spracovania vytvorené na ich základe by mali mať taktiež takéto možnosti využitia.

Poznámka: Na rôzne interaktívne využitia je tu navrhovaný textový editor a tabuľkový kalkulátor (bez programovaných doplnkov). Výhoda je hlavne v  možnosti využiť pokročilé práce s textom, symbolmi, obrázkami, výpočtovými vzťahmi (doplnenie >>). Výsledok práce možno ľahko uložiť, následne použiť v inej práci, prípadne pre domáce zadanie. Použitie programovaných riešení to už tak ľahko neumožňuje.

  1. Príklad podpory interaktívneho vyučovania využitím textového dokumentu, ktorý umožňuje ľahšie zostavovať a interaktívne upravovať schematické zobrazenia. Prevziať >>. (OpenOffice/LibreOffice,formát odf)

  2. Dokument umožňujúci využiť interaktivitu vo vyučovaní cudzieho jazyka . Prevziať >>. (OpenOffice/LibreOffice,formát odf)

  3. Dokument umožňujúci využiť interaktívne hranie s textovými údajmi. Prevziať >>. (OpenOffice/LibreOffice,formát odf)

  4. Dokument zobrazujúci grafy niektorých matematických funkcií a umožňujúci interaktívne úpravy. Prevziať >>. (OpenOffice/LibreOffice,formát ods)

  5. Dokument s možnosťou využitia v interaktivite – Periodická tabuľka prvkov >>. (OpenOffice/LibreOffice,formát ods)

Príklady dokumentov s možnosťou interaktívneho využitia v predmetoch: anglický jazyk(podobne pre iný jazyk) >>, fyzika >>, chémia >>, matematika >>.(formát odf - OpenOffice/LibreOffice)

Príklady testovania (tvorba, vykonanie, vyhodnotenie): základná matematika >>, iný príklad testovania >>.(OpenOffice/LibreOffice tabuľka(calc),formát ods)

Doplnenie:

Uvedené dokumenty a ich úpravy možno využiť aj ako základ na vloženie do  vyučovacích systémov (LMS napr. Moodle). Ak sa použije SPSPI, použije sa iba jedno užívateľské prihlásenie a pracuje sa skupinovo.

Niektoré zdroje z internetu využiteľné pre kolaboratívne interaktívne vyučovanie s využitím SPSPI>>


Iná výpomoc pre školskú agendu: Evidencia výpožičného skladu (predmetov, kníh, médií, náradia, ..../do 999 položiek – dá sa ľahko rozšíriť) s evidenciou požičiavania. Spracovanie: Sklad/knižnica >>. (OpenOffice/LibreOffice tabuľka(calc),formát ods)


Úvodná stránka SPSPI >>