SPSPI ©

rôzne poznámky a vysvetlenia

  1. SPSPI nezahrňuje a ani nevyžaduje použitie tzv. interaktívnej tabule. Podľa vyjadrení z prezentácií je však lepšie riešenie s podstatne lepšími možnosťami interaktivity.

  2. SPSPI nezahrňuje a ani nevyžaduje použitie tzv. hlasovacích zariadení (klikače), pričom má aj takúto funkcionalitu.

  3. SPSPI nie je riešené počítačovou sieťou. Nejde o zapojenie viac počítačov v počítačovej sieti, ani o zapojenie terminálovej siete so serverom.

  4. Mikrovlnné prepojenie pracovísk nie je zatiaľ riešené. Dôvody: A: Niektorí odborníci odporúčajú obmedziť vplyv tzv. elekromagnetického smogu (vzniká žiadaným, aj nežiadaným vyžarovaním rôznych elektrických zariadení). V žiackych učebniach hlavne pre mladšie deti to možno považovať za potenciálne nebezpečné, kedže v učebni by boli dlhodobo vystavenie vyžarovaniu z veľa zdrojov. B: Mohlo by dochádzať k vzájomnému rušeniu z iných blízkych učební. C: cena by bola výrazne väčšia. D: Riešiť sa bude, až sa zistí značný záujem o takúto možnosť.

  5. Do komplexnejšieho riešenia treba zahrnúť aj problém svetelnej hygieny žiackych pracovísk. Využívaním projektorov / projekčných panelov pre dosiahnutie kvalitného zobrazenia je nutné stlmiť celkové osvetlenie učebne. Žiaci však potrebujú požívať aj učebnice, poznámky a iné pomôcky. Utlmené osvetlenie spôsobuje problémy. Je preto vhodné použiť lokálne osvetlenie žiackych pracovísk, učiteľského pracoviska a klasickej tabule. Rozvod elektrickej energie na žiacke pracoviská a prepojenie žiackych pracovísk v systéme SPSPI možno realizovať spoločnou rozvodovou trasou. Realizácia rozvodovej trasy môže byť rôzna. Závisí hlavne od počtu žiakov a veľkosti učebne.

  6. Vybavenie počítačmi jeden k jednému /jednej (každý žiak/žiačka školy má v škole svoj počítač). Možnosť pre učenie sa je samozrejme ideálna, avšak pre vyučovanie to už výborné nemusí byť. Žiak/žiačka môže pracovať individuálne podľa svojich schopností (tempo, upevňovanie, samostatná práca, …). Vyučovania je však veľmi náročné na vyučujúceho. Vyžaduje si obyčajne aj menej početné skupiny žiakov. Ideál je ťažko dosiahnuteľný a v terajšom období zvlášť. Takéto riešenie vyučovania nesie aj niektoré nepríjemnosti: A: Únik od povinností, iné – nežiadané až nežiadúce činnosti žiaka, čo vyvoláva konflikt v procese výuky. B: problémom je tiež dosahovať žiadúci pedagogický efekt spolupráce. C: Ešte väčším problémom je ekonomická náročnosť tohto riešenia. Počítače pre všetkých nie je ešte stále všeobecne dostupná možnosť. Naviac, by ich bolo treba obnovovať po 3 až 5 rokoch (býva to obyčajne podstatne viac).

  7. Vyskytuje sa aj riešenie modernizácie vyučovania získaním notebookov alebo iných osobných IKT(tablet/ inteligentný telefón) zariadení pre žiakov. Občas sa nájdu sponzori/ projekty. Je to dobré pre zvlášť nadaných a  správne samomotivovaných žiakov (možno ešte pre niektoré zdravotné postihnutie), ktorý ich majú v trvalom osobnom používaní v škole aj v domácnosti. Takéto vybavenie je ojedinelé, ale aj v jednej škole obmedzené. Trochu to vyvoláva dojem diskriminácie ostatných. Mimochodom, notebooky sú podstatne drahšie, majú kratší čas kvalitného využitia, majú silno obmedzenú možnosť doplnenia pre dodatočné zvýšenie kvality(napr. pamäte), sú viac ohrozené prostredím a používateľom. Nie je práve najvhodnejšie, ak žiak má niesť zodpovednosť za dosť drahé zariadenie a naviac má v taške takúto príťaž. Do vyučovania sa obyčajne dostanú notebooky nižšej kategórie (menšia obrazovka, slabšie parametre a sú aj tak dosť drahé). Takéto pomôcky majú potom rýchlu technickú a morálnu zastaranosť a teda rýchlo strácajú aj kvalitatívne požiadavky pre kvalitné vyučovanie. Tiež treba pripomenúť aj problém so životnosťou zdrojov. Možno treba byť ešte modernejší. Nezaťažovať žiakov nosením notebooku. Za cenu notebooku možno získať aj dva bežné počítače a pripojenie na internet. Jeden v škole, druhý doma na domácu prípravu (domácnosť je takto už často vybavená). Neprenášať notebook – techniku, prenášať iba to čo je potrebné – dáta/ informácie, a na to je internet. Využiť k tomu možnosti nových komunikácií. Uvedené platí pre iné podobné zariadenia výslovne osobného charakteru (napr. tablety). Poznámka: použitie osobných IKT zariadení žiakov pre prácu v školskej sieti sťažuje správu siete prípadne až ohrozuje jej prevádzku (rýchlosť, bezpečnosť, zneužitie, ...).

  8. V súčasnosti už často chcú žiaci, ktorí majú aspoň trochu lepšie ekonomické podmienky, využiť svoje domáce/ osobné IKT vybavenie (vlastný PC/ notebook/ tablet, ...) (často majú lepšie než v škole). Dokonca sa to považuje za najnovší trend. Pre bežné školy je však ekonomicky neriešiteľný. Škola nemusí mať rozsiahle/ úplné vybavenie počítačmi (1 k 1 – každý žiak má v škole svoj počítač, ...). Postačovalo by iba nutné vybavenie učební IKT na špecifické témy napr. pre informatiku a na krúžok hlavne pre žiakov, ktorí nemajú z rôznych dôvodov vlastné IKT vybavenie. SPSPI inštalované v bežných učebniach sa využije na motiváciu, prezentáciu tém, predcvičenie, prípravu zadaní a následne prezentáciu vlastných žiackych vypracovaní podľa zadaní/ projektov.

  9. SPSPI nepotrebuje využívanie špeciálnych ovládacích a prezentačných prostriedkov (elektronické perá, osobitný prezentačný softvér, ...), ako majú interaktívne tabule. Ovládanie počítača je zhodné, ako sa bežne používa a majú ho zvládnuté aj žiaci z domáceho využívania počítačov. Žiaci teda pracujú zhodným spôsobom v SPSPI ako pri samostatnej práci na bežnom počítači.

  10. Základné programové vybavenie je súčasťou riešenia.

Úvodná stránka SPSPI >>
Poznámka: grafika a iné spestrenia www stránky neboli zatiaľ riešené – nebol na to hlavne čas a aj peniaze. Oznámte nedostatky (chyby, nezrozumiteľnosť) na adresu udanú v kontakte.

Poznámka: niektoré časti WWW prezentácie sú v prestavbe a môžu byť dočasne neprístupné.


Poznámka mimo témy k mikrovlnnému prepojeniu pracovísk: Mobilné telefóny a aj wifi zariadenia (napr. notebooky v sieti  wifi) v počítačovej sieti sú žiariče elektromagnetického vlnenia. Frekvencia a energia vyžarovania nie je vysoká, preto sa to nepovažuje za veľmi nebezpečné napríklad pre vznik rakoviny (aj keď sa to ešte preveruje). Inak je zaujímavé - mikrovlnná rúra má upozornenie, že v jej blízkosti môže byť nebezpečné vyžarovanie. Trochu možno môže byť nebezpečný dlhodobý pobyt v prostredí s intenzívnym vyžarovaním. Toto nebezpečie nie je zatiaľ nijako preukázané. Za viac nebezpečné možno považovať nosenie mobilných telefónov mladých ľudí (hlavne chlapcov) vo vreckách nohavíc . Zapnutý mobilný telefón je trvalý impulzný žiarič. Pôsobenie tohto žiarenia môže negatívne ovplyvniť genetiku. Vplyv môže byť síce pomalý, ale nebezpečný (Stokrát nič zabilo slona,).


SPSPI, interaktivita, interaktívna tabuľa, interaktivna prezentácia, interaktive board, moderná škola, základná škola, stredná škola, školní gymnázium school interaktivity prezentace moderné vyučovanie, kolaboratívne interaktívne vyučovanie kolaboratívna interaktívna výuka výučba učenie učení, modern collaborative teaching, pedagogika, didaktická technika